Dim Sum Classes

Chynna-bg-3
 • Jan/14/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Jan/14/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Jan/16/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Jan/16/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Jan/20/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Jan/21/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Jan/23/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Jan/23/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Jan/27/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Jan/28/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Jan/28/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Jan/30/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Jan/30/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Feb/11/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Feb/13/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Feb/13/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Feb/17/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Feb/18/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


 • Feb/18/2019 - 1:00 pm - 3:00 pmDetail


 • Feb/20/2019 - 10:00 am - 12:00 pmDetail


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10